Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Hortiware

1. Algemeen
a. De onderstaande verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle
met ons gesloten overeenkomsten, of hieruit voortvloeiende overeenkomsten, met inbegrip van verstrekte adviezen en/of
mededelingen.
b. Afwijkende bepalingen en/of afspraken, waaronder te begrijpen eventueel gehanteerde algemene voorwaarden van de
wederpartij zijn slechts dan van toepassing wanneer wij die uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarden c.q. schriftelijk bevestigen.
c. Alle aanbiedingen en leveringen door ons van door ons van derden gekochte c.q. betrokken goederen of onderdelen daarvan zijn
mede onderworpen aan de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, waaronder deze derden de levering aan ons
hebben verricht, een en ander voor zover daarvan in de onderhavige voorwaarden niet wordt afgeweken.

2. Aanbiedingen
a. Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
b. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat de bestelling en/of de opdracht van de wederpartij, al dan niet n.a.v. een
door ons uitgebrachte offerte, schriftelijk door ons is aanvaard, dan wel door de feitelijke uitvoering van de bestelling en/of opdracht.
c. Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven behoudens reclame
binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum.
d. Aanvaarding gebeurt slechts onder de voorwaarde van goedkeuring door onze kredietverzekering. Indien de kredietverzekering geen goedkeuring verleent, hebben wij 1) het recht de overeenkomst te annuleren, zonder schadeplichtig te zijn, of 2) directe betaling te verlangen; ook indien in de overeenkomst iets anders is opgenomen.
e. Aanbiedingen en toezeggingen van door ons ingeschakelde tussen- personen, vertegenwoordigers of werknemers verbinden ons slechts indien en nadat zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3. Prijzen
a. Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, exclusief omzetbelasting alsmede andere heffingen c.q. rechten welke van overheidswege worden geheven.
b. Indien, na het tot stand komen van de overeenkomst maar voor de datum van levering, zich prijswijzigingen ten laste van ons voordoen, zijn wij gerechtigd de eventuele meerkosten bij wederpartij in rekening te brengen. Indien wij de prijs binnen 3 (drie) maanden na het sluiten van de overeenkomst verhogen is de wederpartij bevoegd de overeenkomst door een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring te ontbinden.

4. Levering
a. De plaats van levering is de plaats van waar de goederen worden verzonden.
b. Opgaven omtrent levertijden en-termijnen gelden slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
c. Ingeval van franco-levering wordt de wijze van vervoer door ons bepaald. De goederen worden geacht aan de wederpartij geleverd te zijn op het moment waarop zij zijn gelost. Ingeval van niet-franco-levering worden de goederen geacht aan de wederpartij te zijn geleverd op het moment dat deze op ons bedrijf door de wederpartij in ontvangst zijn genomen of geladen zijn op het door of vanwege de wederpartij gezonden transportmiddel. Goederen reizen voor rekening van de wederpartij zowel bij franco-levering als bij niet-franco-levering.
d. Indien de wederpartij de door ons ter levering aangeboden goederen om welke reden dan ook niet afneemt, komen alle kosten welke hier uit voor ons voortvloeien, zoals bijvoorbeeld vervoers-en opslagkosten, voor rekening van de wederpartij.

Na een periode van 4 (vier) weken zijn wij gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van de betreffende zaken. De eventuele mindere opbrengst en de kosten die daarmee zijn gemoeid, komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd het recht van ons volledige schadevergoeding te vorderen.

5. Reclames
a. Reclames met betrekking tot zichtbare afwijkingen aan en/of gebreken van geleverde goederen, dienen binnen 8 (acht) dagen na
ontvangst door of vanwege de wederpartij schriftelijk bij ons te worden ingediend, zulks op straffe van verval van het reclamerecht.
b. Reclames met betrekking tot afwijkingen aan en/of gebreken van geleverde goederen die eerst later, maar binnen 3 (drie) maanden, gerekend vanaf de dag van levering, aan het licht treden, moeten binnen 8 (acht) dagen nadat de afwijking en/of het gebrek aan de wederpartij redelijkerwijs had kunnen blijken, schriftelijk bij ons worden ingediend, op straffe verval van het reclamerecht.
c. Indien een reclame gegrond is dan hebben wij het recht naar onze keuze de betreffende goederen te herstellen of te vervangen danwel het voor deze goederen verschuldigde factuurbedrag te crediteren of terug te betalen.
d. De wederpartij zal aan het gegrond zijn van een reclame geen recht op wijziging of ontbinding van de overeenkomst en/of korting en/of compensatie van enig door wederpartij verschuldigd bedrag kunnen ontlenen.

6. Overmacht
a. Indien wij onze verplichtingen uit de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk kunnen nakomen als gevolg van overmacht zijn wij gerechtigd naar onze keuze hetzij de overeenkomst met onmiddellijke ingang te annuleren, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten met de duur der overmacht, zonder dat wij schadeplichtig zijn.
b. Onder overmacht wordt o.a. verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk dan wel bezwaarlijker of kostbaarder maakt alsmede oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, staat van beleg, oproer, werkstaking, brandwerklieden uitsluiting, ingrijpende wijzigingen in de valutaverhoudingen, energiecrisis, abnormale prijsstijgingen, van grondstoffen en energie, transportmoeilijkheden, ernstige storingen in ons bedrijf of niet tijdige of niet behoorlijke uitvoeringen door toeleveringsbedrijven.

7. Betaling
a. Betaling dient te geschieden te onzer vestigingsplaats uiterlijk op de dertigste dag na factuurdatum, zonder de korting en/of schuldvergelijking is toegestaan, tenzij anders is overeengekomen.
b. Het factuurbedrag is bij niet-tijdige betaling onmiddellijk opeisbaar, zonder enige ingebrekestelling vereist is. Bij niet-tijdige betaling is de koper de wettelijke handelsrente over het factuurbedrag verschuldigd, voor de duur waarmee de betalingstermijn is overschreden.
c. Wij zijn bevoegd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van een bestelling te verlangen. De wederpartij is gehouden op eerste verzoek zekerheid te stellen voor de nakoming van de overeenkomst.
d. Wij zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk op te zeggen, te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de ons overigens toekomende rechten (op nakoming of schadevergoeding), indien:
-De wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet of verzoekt om te worden
toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling;
-Het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd;
-Het bedrijf van de wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
-Een onderhands akkoord wordt aangeboden;
-Op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij beslag wordt gelegd;
-Ingevolge enige wettelijke verplichting mededeling van betalingsonmacht wordt gedaan.
e. Bij niet nakoming van zijn verplichting is de wederpartij verplicht aan ons te vergoeden de buitenrechtelijke kosten overeenkomstig de aanbeveling van het rapport Voorwerk II, met een minimum van € 100,- (zegge: honderd euro), onverminderd ons recht de daadwerkelijke kosten te vorderen. Het rapport Voorwerk II kan worden ingezien via www.rechtspraak.nl

8. Eigendomsvoorbehoud
a. Bij verkoop door ons aan de wederpartij zal de eigendom van de verkochte zaken niet eerder overgaan dan op het moment waarop integraal aan ons voldaan zijn:
-de door de wederpartij verschuldigde verkoopsom en het eventueel meerdere verschuldigde ter zake alle krachtens
overeenkomst geleverde of te leveren zaken en verrichte of te verrichten werkzaamheden;
-alle vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst.
b. De wederpartij is voor de algehele betaling der openstaande vorderingen niet bevoegd de door ons geleverde goederen aan derden te verpanden of de eigendom over te dragen dan overeenkomstig zijn normale bedrijfsuitoefening of de normale bestemming der goederen.

9. Aansprakelijkheid
a. Omdat vele factoren buiten ons om, zoals de bewaring en/of opslag en/of toepassing volgens de etiketvoorschriften door wederpartij van de geleverde goederen, alsmede o.a. weers-invloeden op de werking daarvan, het resultaat kunnen beïnvloeden, kunnen wij niet instaan voor een deugdelijke werking van de geleverde goederen.
b. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- en/of andere schade, direct of indirect, voorvloeiende uit o.a. het laden, lossen ,vervoer, opslag, bewaring, het in het verkeer brengen of gebruik van de geleverde goederen.
c. Mede gelet op het bepaalde in sub a zijn wij evenmin aansprakelijk voor schade welke ontstaat in verband met door ons en/of door ons ingeschakelde tussenpersonen en/of vertegenwoordigers en/of werknemers verstrekte mededelingen en/of toelichtingen en/of adviezen, in de ruimste zin des woords, o.a. ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, de samenstelling en/of geschiktheid van door ons of derden aan wederpartij te leveren of te verstrekken goederen.
d. Indien wij niettemin aansprakelijk zouden zijn voor door de wederpartij geleden schade zijn wij slechts gehouden tot betaling van een bedrag tot ten hoogste de factuurwaarde van de door ons of derde geleverde goederen in verband waarmee de schade is ontstaan.
e. De in dit artikel gestelde aansprakelijkheidsuitsluiting resp. beperking gelden niet ingeval van opzet, grove schuld of grove nalatigheid.

10. Partiële nietigheid
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden door de wederpartij ofwel ten gevolge van een rechtelijke uitspraak nietig of niet van kracht zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

11. Vertalingen
Deze algemene voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Indien deze algemene voorwaarden, worden vertaald in een andere taal, zal bij een verschil van mening over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden de Nederlandse tekst bindend zijn.

12. Toepasselijk Recht
Op alle door ons gesloten overeenkomsten of op hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13. Geschillenbeslechting
Alleen de burgerlijke rechter van het arrondissement Den Haag neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Wij mogen van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

14. Deponering
Deze Algemene Verkoop –en Leveringsvoorwaarden zijn op 1 December 2013 gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 59173866.

Hortiware,
Noordlandseweg 76,
2691 KN, ’s-Gravenzande

2024 © Hortiware
Innovatie in de glastuinbouw

Hortiware
Monsterseweg 117 / U6
2691 JD 's-Gravenzande

+31 (0)6 - 59 69 56 54


Postadres:
Noordlandseweg 76
2691 KN 's-Gravenzande

Site by Alsjeblaft!